Documenten en publicaties

De onderstaande documenten zijn óf door mij ontwikkeld voor derden óf bevatten informatie over mij en mijn werk. Klik op de link om een document (pdf) te downloaden.
Liever een gedrukt exemplaar? Neem dan even contact met me op.

 • Een algemene leaflet over Guido de Ruiter (pdf).
 • Voor de maart 2017 editie van het magazine Stedebouw & Architectuur met dit keer het thema Bouw & Zorg heb ik een column geschreven getiteld “Zo doen we dat, vast goed” over de transformatie van bestaand vastgoed naar de toekomstige vragen en behoeften van kwetsbare mensen. Zie verder de website van Stedebouw & Architectuur.
 • Vanuit InVoorZorg! Thematranche Welzijn heb ik Ons Welzijn uit Oss en omgeving ondersteund bij de doorontwikkeling van de burenhulpservice SamSam, een digitaal platform voor het matchen van vraag en aanbod van inwoners voor onderlinge hulp. We hebben een eigen ONS Welzijn calculator ontwikkeld, gebaseerd op de effectencalculator, die financiële én maatschappelijke baten inzichtelijk maakt. Een interview over dit onderwerp vind je op de website van InVoorZorg. Daarnaast heb ik ONS Welzijn geholpen om veranderingen/innovaties behapbaar en concreet te maken door te werken in sprints, een overzichtelijke en concrete manier om steeds een stapje verder te komen. Ook hierover is een interview verschenen.
 • Een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. De ambitie met Samen & Anders is om een bijdrage te leveren aan het wonen en leven van mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie zitten. In dit magazine laten we zien wat we bereiken, en vooral wat de effecten zijn voor wie we dat doen! Ook op de website van Open Rotterdam wordt aandacht besteed aan dit nieuwe concept en vertellen huurders over hun ervaringen.
 • In deze publicatie van Platform31, die ik samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra schreef, doen we een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.
 • In augustus 2016 is op de website van Aedes een artikel verschenen over het project Samen & Anders naar aanleiding van het congres Expeditie Begonia op 14 september 2016. Op dit congres heb ik samen met Laurens Wonen/Laurens Vastgoed uitleg gegeven over Samen & Anders. Van dit congres is een impressieverslag gemaakt.
 • Vanuit In voor zorg! nam Actief Zorg in 2012-2013 deel aan de thematranche Kleine Zorgorganisaties. Als In voor zorg-coach heb ik samen met Algemeen Directeur Lia van Galen een strategische lijn uitgezet die zich richt op de lange termijn in plaats van op budget. Uitgangspunten waren de vragen: wat zijn de toegevoegde waarde en uniciteit van Actief Zorg en wat betekent dit voor de klant? Dit artikel verscheen in juli 2016 op de website van InVoorZorg! met als titel “Actief Zorg denkt en werkt vanuit het geluk van de klant”.
 • Langer zelfstandig thuis wonen wordt de standaard en dat vraagt om levensloopgeschikte woningen. Welke doordachte keuzes zijn dan nodig bij nieuwbouw en renovatie? Voor wat betreft installatietechnieken en een aantal bouwkundige oplossingen, kan de markt zich beroepen op ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. Niet de techniek, maar de bewoner staat centraal.
  De basis van ISSO-publicatie 77 vormt de kennis uit eerdere projecten, zoals Radar 2020, Wel Thuis en Technologie Thuis nu! Ik heb, vanuit het project Wel Thuis, als deskundige aan deze publicatie meegewerkt. De publicatie is hier te bestellen.
 • In opdracht van ActiZ heeft BMC onderzocht hoe gemeenten en zorgorganisaties sinds de decentralisatie per 1 januari 2015 en ondanks alle bezuinigingen vorm geven aan de vernieuwing in de Wmo. Het rapport “Kiemen van Vernieuwing in het sociaal domein”, en de casusbeschrijvingen zijn onlangs gepubliceerd. Ik ben innovatie-procesmanager van Samen & Anders bij Laurens, een grote transformatie van een bestaand verzorgingshuis, en heb een bijdrage geleverd aan het rapport door, samen met Laurens, deze casus in te brengen en toe te lichten.
 • Gedurende anderhalf jaar ondersteunde ik de Parasolgroep IJsselmonde, een samenwerkingsverband van zestien zorg- en welzijnsorganisaties en een woningcorporatie in Rotterdam IJsselmonde, bij de strategiebepaling en diverse ontwikkelingen. Op 26 november organiseerden zij een interactieve bijeenkomst. Het doel en de te bereiken resultaten zijn met elkaar besproken en in kaart gebracht, en er is een raamovereenkomst getekend. Van de resultaten van deze dag is een boekje gemaakt.
 • Voor de VNG schreef ik, samen met Veerle Petit, de publicatie: Woon-huurconstructies opvang breed. Deze publicatie bevat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang die aanhaken op twee gewenste, mits voor de cliënt haalbare, ontwikkelingen, namelijk het bevorderen van uitstroom van Beschermd Wonen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en eigen regie en het voorkomen van instroom in intensievere vormen en settingen. (oktober 2015)
 • Artikel over het project "Samen & Anders" van Laurens waarbij een verzorgingshuis wordt getransformeerd naar een buurtgerichte community (najaar 2015)
 • Verslag van een inspiratie-excursie over vormgeving van transitie en transformatie in de langdurige zorg. Deze excursie organiseerde ik in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (april 2015).
 • Interview met InVoorZorg over coaching welzijnsorganisaties (maart 2015) (pdf).
 • Februari uitgave van Stedebouw en Architectuur met Netty van Triest van Platform31 als gasthoofdredacteur en mijn artikel over de gebiedsgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn (februari 2015).
 • Magazine van De Parasolgroep Rotterdam IJsselmonde over de organisatie van twee grote dorpspleinbijeenkomsten waarbij de inwoner zelf organiseert en regiseert (begin 2015).
 • Publicatie Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg (augustus 2014) (pdf).
  Namens Platform 31 en Movisie heb ik, samen met een netwerkcollega, deze publicatie geschreven.
  Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente – met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken.
 • In juni 2014 is vanuit het transitieprogramma InVoorZorg! met Actief Zorg, een zorgorganisatie waar ik coach vanuit het IVZ! programma was, een interview gepubliceerd (pdf) wat hier te lezen is.
 • Publicatie Actualiteit wonen-zorg(vastgoed) (december 2013) (pdf)
 • Geactualiseerde samenvatting van de publicatie actualiteit in wonen en zorg(vastgoed) (mei 2014) (pdf)
 • Infographics over gezamenlijke ambitie woningcorporatie Vidomes en zorgorganisatie Middin (eind 2013)
  Vidomes en Middin investeren in samenwerking vanwege bezuinigingen in de zorg, overgang AWBZ naar WMO etc. Primaire doelgroep waarop de samenwerking zich richt zijn mensen die vanaf 2015 onder de financiering van de gemeente vallen, zelfstandig wonen en extramurale ondersteuning krijgen via financiering van de gemeente.
 • Stappenplan thuistechnologie_voor_corporaties (2013, externe link)
  Het stappenplan helpt corporaties afwegingen te maken bij domoticaprojecten waar het gaat om doelen, risico's en kosten. Dit stappenplan ontwikkelde ik in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ).
 • Boekje Coalities bouwen in woonservicegebieden (2012).
  Met drie andere procesmanagers van woonservicegebieden in verschillende deelgemeenten in Rotterdam vormden we een intervisiegroep. In dit boekje delen we onze kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Een gedrukt exemplaar wordt op aanvraag graag toegestuurd.
 • Complexgerichte checklist (2012)
  De checklist brengt via een duidelijk stappenplan een complex in kaart en maakt mogelijke aanpassingen inzichtelijk waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ik maakte deze checklist in opdracht van Vestia. Deze is, voor optimaal gebruik, ook in Excel te verkrijgen. Neem hiervoor contact op, dan wordt deze toegezonden.
 • Genero factsheet (2012)
  Factsheet van Genero over woonservicegebieden.
 • Samenwerkingsconvenant Woonservicegebied (2011)
  In de deelgemeente Rotterdam Centrum werken organisaties en groeperingen die actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg nauw samen. Alle partijen tekenden dit samenwerkingsconvenant. 
  Er verscheen in december 2011 ook een nieuwsbrief over de conferentie 'Burgerkracht'.
 • Interview in het SOR magazine 'Samen Wonen' (2011)
  Over de Multi-Functionele-Accommodatie "Het Facet" in Krimpen aan den IJssel waar ik projectleider MFA was.
 • Nieuwsbriefspecial "Ondersteuning en zorg dichtbij ouderen in eigen wijk en buurt" (2011)
  Nieuwsbrief over het GENERO Kampioenschap II getiteld met op pagina 10 een interview.
 • Handreiking mantelzorgwoningen voor corporaties (2011, geactualiseerd in 2012)
  Publicatie geschreven in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.Wie zijn gezicht naar de zon heeft, heeft de schaduw achter zich. 

 

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl