Opdrachtgevers en opdrachten

Ik werk in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en kenniscentra. Soms is één organisatie opdrachtgever, soms een samenwerkingsverband. Hier staan enkele lopende en recent vervulde opdrachten. Door onderaan deze pagina op 'overige opdrachten' te klikken zijn alle projecten te bekijken. 

De complete opdrachtenlijst is hier te downloaden (pdf).

Lopende opdrachten

Als projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) geef ik integraal sturing aan de transformatie en decentralisatie opgave van onder andere Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Woonvizier heeft een aanzienlijke zorgvastgoed-portefeuille, en wil komen tot een gedegen visie hierop en daaruit de passende vervolgstappen (zowel in- als extern) maken. Ik ondersteun hen daarin met advisering, het schrijven van de strategie-notitie en bij de vervolgstappen.

De organisaties werken met elkaar samen, ik begeleid beide bestuurders in het traject waarin onderzocht wordt hoe deze samenwerking structureel gestalte krijgt, in welke vorm, en wat het vervolgtraject is.

Ik begeleid interactieve kennis- en beleidssessies over ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector voor de afdeling Zorgvastgoed. Daarnaast adviseer en ondersteun ik bij strategische vraagstukken met betrekking tot langer thuis wonen van kwetsbare groepen en zorgvastgoed.

Als nevenfunctie ben ik Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonlinie, een woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard.

Ik geef geregeld workshops, presentaties, begeleid strategische sessies en ben debatleider over onder andere de transities in de langdurende zorg, het scheiden van wonen en zorg en het langer thuis wonen van kwetsbare mensen. Voor onder andere KCWZ, Habitask, Aedes, Platform31, zorgorganisaties en corporaties.

Ik ondersteun enkele corporaties en zorgorganisaties op afroep als ad-hoc adviseur of sparringpartner. Zij maken gebruik van mij door mij onregelmatig te vragen even een paar uur mee te denken over een bepaald vraagstuk.

Recent afgesloten opdrachten

Ik was, gedurende 5 jaar, innovatie-procesmanager van een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. Hier wordt gestreefd, op basis van de social enterprice gedachte, naar wonen i.c.m. wederkerigheid voor mensen die sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Mijn werkzaamheden zijn afgerond met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het concept.

Voor de Gemeente Delft was ik procesmanager wonen-welzijn-zorg. Het regisseren van het integraal (wonen-woonomgeving-welbevinden-zorg) in- en extern vormgeven van het langer (ouderen) en weer (bijzondere doelgroepen) thuiswonen en leven. Hieronder ook de transformatie en decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Samen met Platform31 was ik procesbegeleider bij leerkringen van de VNG academie voor gemeenten over het “ontwikkelen van visie op wonen en zorg”. Dit ter uitbreiding en ondersteuning van het programma Langer Thuis.

Ik ondersteunde RIBW Fonteynenburg en Anton Constandse, met als doel de transformatie en decentralisatie opgave in Beschermd Wonen vorm te geven en te versnellen.

Actief Zorg wilde haar missie/visie/strategie herijken. Dit traject is door mij begeleid met als resultaat een aangepaste missie en visie en een aanzet voor een actuele strategie.

Ik ondersteunde Lammers, als eigenaar van een voormalig verzorgingshuis, drie zorgorganisaties en de gemeente om te komen tot een vernieuwend concept met als doel het gebouw in te zetten voor wonen met begeleiding voor door- en uitstromers uit intramurale voorzieningen (onder andere Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang), starters en andere groepen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Vidomes is ondersteund bij haar strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen en Zorg(vastgoed). Verder is meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw concept voor een leegkomend verzorgingshuis.

Via In voor zorg!, Thematranche Welzijn, heb ik welzijnsorganisatie Ons Welzijn gecoacht. Ondersteuning bij de transformatie in het sociaal domein; burgerkracht, zelforganisatie, innovatie, samenwerking, ondernemerschap.

Voor Fonteynenburg was ik adviseur en procesbegeleider bij diverse strategische en huisvestingsvraagstukken en voor meerdere projecten waaronder het ontwikkelen van nieuwe beschermd woonconcepten op basis van ambulantisering en het adviseren bij het opzetten van Participatie Centra als Multi Functionele Accommodaties.

Ik ondersteunde het samenwerkingsverband tussen woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente bij een beleidssessie over het al dan niet (contractueel) koppelen van wonen en zorg.

Voor Trivire en Het Spectrum organiseerde ik een creatieve sessie om te verkennen hoe de structurele leegstand van zorgappartementen in de Prinsemarij kan worden opgeheven.

Actief Zorg wilde haar missie/visie/strategie herijken. Dit traject is door mij begeleid met als resultaat een aangepaste missie en visie en een aanzet voor een actuele strategie.

De gemeente Dordrecht werd ondersteund bij het vormgeven van de strategie en uitvoering van het huisvesten van kwetsbare groepen. Hiervoor is gestart met een bestuurlijk overleg. Dit heb ik samen met Netty van Triest van Platform31 vormgegeven.

Voor Platform31 heb ik in co-creatie een publicatie geschreven over de praktijk in 7 gemeenten over de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en welke knelpunten gemeenten en woningcorporaties ervaren.

Tijdens het Corpovenista kenniscongres 2016 “Goed Wonen, Samen Organiseren” gaf ik samen met Sandy van Marrewijk van Vidomes een workshop over wonen en (zorg)vastgoed en de rol van corporaties.

Voor Platform 31 en Movisie heb ik een publicatie geschreven met als titel: “Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg”. Downloaden kan hier.
Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente, met je samenwerkingspartners, gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten - Breda, Rotterdam en Tilburg - lieten in hun keuken kijken.

Ik was 1½ jaar coach en secretaris vanuit het ministerie van VWS bij de Hervormingsagenda Langdurige Zorg in Zuid-Kennemerland. O.a.: transitie AWBZ naar de Wlz, Zvw en WMO en het werken aan de transformatieagenda HLZ samen met partijen (Gemeenten, Zorgkantoor, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijn, corporaties, burgers).

Voor het ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming heb ik, samen met netwerkcollega Veerle Petit, een publicatie geschreven waarin een aantal bestaande woon-huurconstructies beschreven zijn die de instroom beperken en de uitstroom bevorderen in de maatschappelijke opvang.

 

 

Ik heb de Parasolgroep IJsselmonde, een samenwerkingsverband van 14 zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteund bij strategie en ontwikkelingen.
De ambitie was gezamenlijk gebiedsgericht aanbesteden op WMO en Zvw, en via een integraal, organisatie-overstijgend aanbod vernieuwing te realiseren door de burger en het gebied centraal te stellen.

Ik was adviseur en procesmanager van een, samen met een corporatie en het welzijnswerk, te starten pilot. Doel is de eenzaamheid van ouderen te verminderen en langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen.

Samen met Platform31 heb ik een werkconferentie vormgegeven voor de regio Holland Rijnland over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Humanitas DMH werd ondersteuning geboden bij de strategische in- en externe vraagstukken rondom huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Residenties Drechtstreek heroriënteerde zich op haar strategische koers. Ik heb zowel de directeur-bestuurder als de RvT daarin ondersteund.

De directeur van Koppel Welzijn heb ik gecoacht bij een aantal thema’s waaronder positionering en ontwikkeling van de organisatie, transformatie in het sociaal domein, innovatie en samenwerking met zorgorganisaties.

Ik begeleid interactieve kennis- en beleidssessies over ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector voor de afdeling Zorgvastgoed.
Daarnaast adviseer en ondersteun ik bij strategische vraagstukken met betrekking tot langer thuis wonen van kwetsbare groepen en zorgvastgoed.

Namens Laurens Wonen heb ik het procesmanagement gevoerd voor de conceptontwikkeling van de locatie Borgstede in Barendrecht.

Ik heb, samen met een netwerkcollega, geholpen bij het opzetten van de zelfstandige verhuur (woningwaardering, proces, etc.) van zorgcomplexen.

 

De SOR heb ik ondersteund bij enkele strategische vraagstukken, zoals visie en rol bij ontmoetingscentra in eigen gebouwen.

Voor de gemeente Delft was ik gespreksleider bij een aantal beleidssessies met diverse belanghouders over wonen en zorg(vastgoed).

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om levensloopgeschikte woningen. V.w.b. installatietechniek en bouwkunde is er de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. De basis van de publicatie vormt de kennis uit Wel Thuis (een initiatief van UNETO-VNI, de OTIB, Vestia, Vidomes en Pieter van Foreest). Ik heb, vanuit het project Wel Thuis, aan deze publicatie meegewerkt. De publicatie is hier te bestellen.

Ik ondersteunde deze corporatie en zorgorganisatie bij de ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen voor kwetsbare mensen met als doel verbetering van de kwaliteit van hun leven door zelfstandig te wonen vanuit eigen regie en ondersteuning waar nodig.

Langer geleden uitgevoerde opdrachten

De RvT van 2 serviceflats is geadviseerd over de strategische koers voor de komende jaren. Er is marktverkenning uitgevoerd, een strategisch plan geschreven en er zijn strategische sessies gehouden.

Bij Corporatie Woonkracht10 ondersteunde ik de ontwikkeling van een toekomstvisie, en de strategische keuzes, op het terrein van wonen-zorg-welzijn en zorgvastgoed.

Samen met Woonstad en Humanitas heb ik bekeken hoe een bestaand verzorgingshuis anders gepositioneerd kan worden, en wat dit betekent voor verhuur, doelgroepen, processen, financiën en contracten met als doel een toekomstbestendig concept.

De Gemiva-SVG Groep transformeerde een activiteitencentrum. Daarbij gaan ze samenwerken met andere organisaties in het nieuwe centrum voor activiteiten. Ik heb dit proces ondersteund. Het centrum vervult nu ook een functie voor de wijk en voor andere doelgroepen.

Ik heb Vidomes geadviseerd op strategisch en tactisch niveau over wonen-zorg-welzijn gedurende het zwangerschapsverlof van de senior adviseur Strategie en Beleid. Er zijn onder meer, samen met zorgorganisatie Middin, vernieuwende arrangementen voor kwetsbare burgers ontwikkeld.

Corporatie SOR vroeg mij te helpen een nieuwe maatschappelijke invulling te geven aan een complex in Rotterdam Hoogvliet.

Met corporatie Trivire ontwikkelde ik een toekomstvisie op wonen-zorg en zorg(vastgoed).

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heb ik een stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties geschreven. Dit is hier te vinden.

Er is, samen met een netwerkcollega, projectondersteuning en coördinatie geboden om een afdeling te centraliseren.

Namens Vestia werkte ik samen met zorgorganisaties en andere stakeholders aan toekomstbestendige oplossingen voor zorgvastgoed, voor verschillende complexen in diverse gemeenten.

In voor zorg! is een transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS en Vilans, en ondersteunt zorgorganisaties. Ik heb drie zorgorganisaties (thuiszorg en GGZ) gedurende anderhalf jaar gecoacht:

  • Actief Zorg: professionalisering, cultuurverandering, uniciteit en productontwikkeling
  • Van Den Dool: organisatieverandering, samenwerking, productontwikkeling
  • T-Care: transitie AWBZ-WMO, samenwerking middels oprichting coöperatie, productontwikkeling.

Er is ondersteuning geboden bij het opzetten van een financieel en contractueel verhuurproces voor een intramurale voorziening.

Ik ondersteunde Rijswijk Wonen bij het financieel uitwerken van enkele toekomstscenario’s voor zorgvastgoed.

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heb ik geholpen om woonservicegebieden te revitaliseren.
Samen met betrokken stakeholders hebben we procesmatige en inhoudelijke keuzes gemaakt.

Vestia en Lelie zorggroep zijn procesmatig en inhoudelijk ondersteund bij de volledige extramuralisering van een verzorgingshuis. We hebben daarvoor een nieuw concept ontwikkeld, dat hierna in de markt gezet is.

Lelie Zorggroep ontwikkelt een nieuwe intramurale voorziening voor bewoners met het korsakov-syndroom. Daarvoor schreef ik een inhoudelijk programma van eisen.

Voor de Deelgemeente Rotterdam Centrum heb ik gedurende drie jaar het procesmanagement uitgevoerd voor woonservicezonering, mantelzorgondersteuning en vraagwijzer. Ik heb daarbij samengewerkt met organisaties die actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Voor Vestia Feijenoord heb ik een adviestraject over intramurale vastgoedfinanciering uitgevoerd.

Zorg-welzijnorganisatie MOB ging een strategische samenwerking aan met een andere zorgorganisatie. Daarbij heb ik advies uitgebracht. Ook heb ik er financiële en bedrijfsmatige trajecten begeleid.

MFA De Ooievaar in IJsselmonde is een nieuwbouw complex dat onderdak biedt aan horeca, activiteiten, dagopvang, sport en startende ondernemers. Ik was daar procescoördinator. Dat hield onder meer het volgende in:

  • Een procesplan schrijven en een exploitatiebegroting maken
  • Partijen bij elkaar brengen
  • Het algemene procesmanagement van het hele samenwerkingsproces uitvoeren.

Vestia vindt het belangrijk dat bewoners langduriger zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, heb ik een complexgerichte checklist ontwikkeld waarin complexgerichte keuzes kunnen worden gemaakt. De checklist is voor iedereen beschikbaar en hier te vinden.

Bij Zorgbelang Zuid-Holland heb ik twee workshops verzorgd over gebiedsgerichte samenwerking op het terrein van wonen-welzijn-zorg en de rol en positie van bewoners daarin.

Ik heb, in opdracht van Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, een handreiking voor mantelzorgwoningen geschreven. Deze handreiking is gericht op woningcorporaties en is in oktober 2011 verschenen. Download de handreiking hier.

Voor de SOR en Zorggroep Rijnmond heb ik het procesmanagement uitgevoerd bij de realisatie en de exploitatie van multifunctioneel centrum ‘Het Facet’ in Krimpen aan den IJssel.

Voor de SOR en Zorggroep Rijnmond heb ik het procesmanagement uitgevoerd bij de realisatie en de exploitatie van multifunctioneel centrum ‘Het Facet’ in Krimpen aan den IJssel.

Zorggroep Rijnmond wilde voor een locatie een veelzijdig, interessant en kostendekkend aanbod van activiteiten neerzetten waar buurtbewoners graag naartoe komen. Ik schreef hiervoor een businessplan.

Zorgorganisatie Zorgwaard ontwikkelde een zorgboulevard in Oud-Beijerland. Ik hielp ze om strategische en tactische keuzes te maken en om een inhoudelijk en financieel ondernemingsplan hiervoor te schrijven.

In opdracht van Woonstad Rotterdam heb ik een advies uitgebracht over het toepassen van welzijn- en zorg-arrangementen in een 55+ complex.

De deelgemeente Rotterdam Hillegersberg Schiebroek is ondersteund bij het proces en de realisatie van de woonservicezone Peppelweg.

Deze corporatie is ondersteund bij de ontwikkeling van een toekomststrategie voor een drietal seniorencomplexen.

Deze organisatie is ondersteund bij het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor hulpbehoevende en dementerende Caribische ouderen.

Jeugdhulpverleningsorganisatie Horizon wilde praktijkgericht leren in een Rotterdamse wijk uit gaan voeren. Ik hielp om een maatschappelijk ondernemingsplan samen te stellen.

Woningcorporatie Viverion heb ik geholpen beleid en de strategie te formuleren op het terrein van wonen-zorg-welzijn.

Zorgorganisatie Het Spectrum heeft twee woonservicecomplexen met een de wijkfunctie gerealiseerd. Ik heb daarbij geadviseerd.

Er is een ondernemingsplan geschreven voor realisatie en (inhoudelijke, ruimtelijke, financiële en personele) exploitatie van een multifunctioneel centrum als centrum van een woonservicezone.

Bij Woningcorporatie Tablis heb ik advies uitgebracht over de overname van onroerend goed.

Voor Makelaar VG+, onderdeel van woningcorporatie Woonbron, heb ik strategisch advies uitgebracht.

Stichting Kinderopvang IJsselmonde vroeg me om advies over vastgoed.

Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft samen met mij een plan van aanpak opgesteld voor werkprocessen en procedures. Daarnaast heb ik het middenkader gecoacht in leiderschap.

Deze zorgorganisatie is begeleid bij het voeren van gesprekken met stakeholders over de vastgoedstrategie voor een locatie.

Stichting De Lisdodde is een particulier initiatief om een woonvoorziening voor mensen met een beperking te realiseren. Ik heb geadviseerd bij strategische keuzes.

Woningcorporatie GW realiseerde de exploitatie van een woonvorm voor mensen met een beperking. Ik begeleidde het management daarbij.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl