Nieuwsbrief september 2017

Beste lezer,

Afgelopen zomerperiode stond de formatie van een nieuw kabinet volop in the picture. Toch zijn er ook genoeg ontwikkelingen binnen de wereld van wonen, zorg en welzijn. Dit nieuws deel ik graag met je.

Denk je dat deze nieuwsbrief ook voor anderen interessant is, stuur deze dan door. De ontvanger stelt dat ongetwijfeld op prijs, en ik zeker ook. Onderaan de nieuwsbrief vind je twee buttons om de nieuwsbrief snel te delen op Twitter of LinkedIn.

Ik wens je veel leesplezier. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter


Opdracht uitgelicht: Leerkring 'Visie en sturing op langer thuis wonen'


Met Platform31 en de VNG Academie begeleid ik de 4-daagse inspiratieleerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’. De eerste reeks vond in de eerste helft van dit jaar plaats. Half september start de tweede reeks. Begin 2018 start weer een nieuwe leerkring, daar is nog plaats!

Leerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’
Met elkaar willen we er voor zorgen dat kwetsbare mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Gemeenten en partners hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. In deze leerkring gaan we samen aan de slag met het ontwikkelen van een visie voor de gemeente.

Voor wie?
De leerkring is bedoeld voor gemeentelijke projectleiders, beleidsontwikkelaars of strategen met als doel om meer inzicht en kennis te verwerven op strategisch sturen en afstemming tussen het wonen en het sociale domein. Vanuit de domeinen wonen en Wmo werken collega’s in duo’s samen.

Terugblik 1e leerkring
Op de website van Platform31 lees je meer over de leerkring en delen deelnemers hun ervaringen:
“Fijn om samen met collega uit een ander domein opdrachten uit te voeren, af te stemmen op onderdelen van elkaars traject en te bedenken hoe je als duo het visietraject in onze gemeente voor elkaar krijgt.”
“De leerkring laat zien hoe je procesregie kunt voeren met meerdere partijen. En ook hoe ingewikkeld dit is.”
“Goed om inzicht te krijgen in wat er speelt rond wonen en zorg die een plek kunnen krijgen in de prestatieafspraken.”
“Goede voorbeelden geven letterlijk ‘voer’ om met enige afstand naar je eigen vraagstukken te kijken.”
“De leerkring biedt een goede mix van werkvormen en afwisseling van theorie en praktijk.”

Mijn ervaringen
In deze leerkring zijn we samen aan het ontdekken, leren en ontwikkelen. Het gaat om grote vraagstukken die enerzijds om samenhang en integraliteit vragen en anderzijds de neiging hebben om te vervloeien tot een abstracte ambitie waarin iedereen naar elkaar kijkt.
Het is mooi om bezig te zijn met vraagstukken waarbij het er echt om gaat hoe we faciliteren dat ouderen en mensen met een beperking zo lang, zelfstandig en gelukkig mogelijk hun leven kunnen leiden. Dát is waar het om gaat, en dat is ook waar ik graag mijn energie en kennis voor inzet. Ik kijk alweer uit naar de tweede reeks!

Andere opdrachten waar ik mee bezig ben, of ben geweest, vind je op mijn website.


Bijeenkomst zorg voor zorg


Samen met Valegis Advocaten organiseren we twee bijeenkomsten waarbij centraal de vraag staat: wat doen we met (psychisch) kwetsbare mensen die niet intramuraal wonen? De bijeenkomsten zijn vooral gericht op woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten die regelmatig met dit onderwerp in aanraking komen. Ik zal vanuit een algemene invalshoek ingaan op de verschillende kwetsbare doelgroepen en hoe de financiering van opvang van deze doelgroepen loopt. Daniël de Vries van Valegis zal vanuit een juridische invalshoek ingaan op de aanpak van overlast door psychisch kwetsbare personen. Je kunt je aanmelden via de link die in de flyer op mijn website staat of via de website van Valegis.


Eerste ervaringen RvC-lid Woonlinie


Sinds februari heb ik een nevenfunctie, namelijk lid van de Raad van Commissarissen van Woonlinie, een woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard. Ik ben nu ruim een half jaar actief, en aan het leren om het vak van toezichthouder goed uit te kunnen voeren.

Nieuwe rol
Omdat ik gewend ben om als adviseur of procesmanager een actieve, initiërende rol te vervullen, heb ik de neiging om vanuit mijn kennis, ervaring en visie inhoudelijk bij te dragen. In deze nieuwe rol is dat anders; ik sta meer op afstand. Wat mij hierbij helpt is dat Woonlinie de zaken erg goed voor elkaar heeft. Dat blijkt uit de scorekaart van de onlangs afgeronde visitatie en de governance inspectie. Meer over de resultaten en werkwijze lees je in het jaarverslag en het ’Opbrengstenboekje over 2016’ op de website van Woonlinie.
Persoonlijk aspect
Ik heb gemerkt dat het goed invullen van deze toezichthoudende rol niet alleen een inhoudelijk aspect heeft, maar ook een groot persoonlijk aspect. Daar was ik me van te voren wel van bewust, maar nu ik er zelf midden in sta is het toch anders. Ik zie deze rol niet alleen als een mooie manier om mijn kennis en ervaring maatschappelijk in te zetten, maar ook als een mooie kans voor persoonlijke groei.


'Expeditie Begonia' verkent grenzen


Voor de 3e keer organiseert Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ‘Expeditie Begonia’, het landelijke congres over innovatieve woonvormen. Het congres vindt plaats op woensdag 11 oktober in Amersfoort. Dit keer worden de grenzen verkend van:
• langer thuis wonen;
• de (on)mogelijkheden van zelfstandig wonen;
• de onderlinge zorg;
• samenwerken.

Volgens deelnemers van de editie van 2016 geeft het congres veel praktische kennis en ideeën om mee aan de slag te gaan. Het geeft inzicht in de woonvariaties die er zijn en mogelijkheden die je als zorgorganisatie zelf kunt inzetten.

Ook dit jaar ben ik bij Expeditie Begonia betrokken en geef ik een workshop over Samen & Anders. Op de website van Expeditie Begonia kun je je aanmelden of het verslag van het congres van vorig jaar lezen. Hopelijk tot dan!


'Persoonsvolgende Zorg' en 'Klantreis onder de loep'


In Rotterdam vindt het experiment ‘Persoonsvolgende Zorg’ plaats. Dit experiment heeft als doel om de mogelijkheden van cliënten te vergroten om zorg te kiezen die het beste past bij hun wensen, behoeften en manier van leven. In een nieuwsbrief van Persoonsvolgende Zorg vind je meer informatie over dit experiment en bijeenkomsten.

Ons persoonlijke verhaal
Samen met mijn echtgenote gaf ik op 30 mei een workshop tijdens de bijeenkomst ‘Klantreis onder de loep’. Het ging er met name om hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden met Persoonsvolgende Zorg en wat de kans hiervan is vanuit het klantperspectief. Wij hebben ons persoonlijke verhaal verteld om bewustwording bij professionals te creëren. We wilden hen inspireren om meer met en vanuit de klant te denken en te organiseren door nieuwe wegen te bewandelen. Op de website van Persoonsvolgende Zorg vind je onze presentatie.


One Year Resilient Rotterdam


Op 26 juni vierde Resilient Rotterdam haar 1-jarig bestaan met een evenement in Rotterdam. ‘De veerkracht van de stad versterken om goed te kunnen anticiperen op uitdagingen als klimaatverandering, digitalisering en de energietransitie’, dát is het doel waarmee Rotterdam in mei 2016 haar resilience (veerkracht) strategie lanceerde.

Schokken opvangen
Burgemeester Aboutaleb, de geestelijk vader van Resilient Rotterdam, gaf een inspirerende speech. “Is onze maatschappij uitgerust om schokken te kunnen opvangen en daarna weer op de nulstand terecht te komen?”, vraagt hij. Om vervolgens te illustreren hoe lastig het is om schokken op te vangen als je ze niet kunt voorspellen.

Veerkracht nodig!
Tijdens dit evenement gaf ik samen met Bob Janse van Laurens Wonen een workshop over Samen & Anders, een woonvorm die gebaseerd is op wederkerigheid. Bewoners dienen minstens 10 uur per maand voor elkaar klaar te staan. Om dit project tot een succes te maken hebben we ‘resilience’ nodig. Veerkracht dus!


Kennis delen


Hieronder vind je meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Interessante links

Rijksoverheid publiceert 2 nieuwe rapporten
Het rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting 2017’ van de Rijksoverheid, opent met een algemene analyse van de woningmarkt in relatie tot macro-economische en demografische ontwikkelingen. Ook de verschillende doelgroepen van de volkshuisvesting komen aan de orde zoals de doelgroep van de huurtoeslag, de doelgroep van de corporaties en de middengroepen. De nieuwe ‘Monitor Investeren in de Toekomst’ (MIT) is gekoppeld aan het rapport. De MIT richt zich specifiek op ouderen en langer zelfstandig wonen. De belangrijkste bevindingen uit beide rapporten vind je op de website van Aedes-Actiz.

Actieplan ‘Weer thuis!’
Minister Plasterk is positief over het actieplan ‘Weer thuis!’ van Aedes, VNG, Federatie Opvang en Het Leger des Heils. Op 7 juni sprak hij zijn waardering uit tijdens een Kamerdebat over wonen: “Ik ben blij dat er aandacht is voor het tekort aan betaalbare huisvesting voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en weer zelfstandig gaan wonen.” Het actieplan Weer Thuis! sluit volgens de minister goed aan bij het programma ‘Langer thuis’ van het ministerie van VWS en Platform31.

Toolbox Financieringsconstructies
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de ‘Toolbox Financieringsconstructies’ uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het biedt het ministerie inspiratie bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden en werkwijzen voor stedelijke ontwikkeling. Op de website van RVO vind je meer informatie over de manier waarop je in de Toolbox kunt zoeken naar type financieringsbehoefte, de meest voorkomende knelpunten en een (totaal)overzicht van constructies.

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. Lees in het magazine ‘Oud worden in Nederland’ over de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en Platform31 belichten vanuit verschillende invalshoeken het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen.

De Magic Mix - de update
Platform31 publiceerde samen met Companen en id&dn het rapport ‘De Magic Mix – de update’, een geactualiseerde versie van het rapport dat begin 2016 uitkwam over een verkenning van wooncomplexen met gemengde doelgroepen. In deze update staan interessante nieuwe ‘magic-mix’-projecten uit 2016 en begin 2017. Het rapport kun je downloaden op de website van Platform31.

Wonen en wederkerigheid bij Samen & Anders
Binnenkort komt Zorgcentrum Simeon en Anna in Vreewijk leeg te staan. Het zorgcentrum voldoet niet langer aan de eisen. Huurders die sociaal-maatschappelijk kwetsbaar zijn wonen nu ook in dit complex van ‘Laurens Wonen’, maar moeten hier wel iets voor terug doen. Op de website van Open Rotterdam staat een filmpje over de ervaringen van huurders over dit nieuwe concept: ‘Samen & Anders’.

Conferentie ‘Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving’
Op 17 mei werd door GENERO de conferentie ‘Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving’ gehouden. De belangrijkste vraag van de conferentie was: ‘Hoe kunnen we beter aansluiten op de behoefte van de nieuwe generatie ouderen?’ Het verslag van de conferentie vind je op de website van het Erasmus MC op pagina 20 in de nieuwsbrief van juli. Ik ben één van de partners van GENERO, het regionale ouderenzorgnetwerk dat de verbinding legt tussen ouderen, de praktijk van zorg en welzijn, wetenschap, bedrijfsleven en opleidingen.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars op de kaart
Gemeenten en zorgverzekeraars werken op diverse gebieden samen en hebben samenwerkingskaarten ontwikkeld die een schat aan informatie opleveren over de vormen en niveaus van samenwerking en inhoudelijke thema’s, zoals ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg en preventie. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Aedes-Actiz.

Gebiedsgericht werken aan wonen en zorg met de Woonzorgwijzer
De Woonzorgwijzer is een instrument dat in beeld brengt welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen en behoeften zij hebben. Het instrument biedt met informatieve kaarten gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties een cijfermatige onderlegger voor gebiedsgericht beleid. Op de website van Aedes-Actiz lees je hier ook meer over.

Onderzoek passend toewijzen: huurders zorgwoningen in de knel
Uit een enquête van Aedes onder 158 coöperaties blijkt dat bijna alle woningcorporaties hun beleid hebben aangepast om te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom passend toewijzen. Toch komen steeds meer huurders in de knel, bijvoorbeeld ouderen die op zoek zijn naar een betaalbare zorgwoning. Op 8 juni stuurde minister Plasterk een brief naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat er geen uitzondering komt op passend toewijzen voor zorgwoningen. De minister concludeert dat 'de knelpunten van het passend toewijzen zeer specifiek en voornamelijk lokaal bepaald zijn’. De komende tijd volgen Actiz en Aedes de signalen over mogelijk knelpunten en blijven ze pleiten voor een goede oplossing bij zorgwoningen.

Blog over drones en zelfredzaamheid in Deense ouderenzorg
Yvonne Witter schreef een hele leuke blog over de manier waarop ze in Denemarken omgaan met ouderenzorg en zelfredzaamheid. De Denen leggen niet alleen de focus op technologische vernieuwing. Ze leggen ook de nadruk op het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen. Volgens de Deense wet moeten gemeenten kortdurende revalidatieprogramma’s aanbieden als dit het functioneren van de burgers kan vergroten en zo de behoefte aan zorg kan verminderen. Alles is gericht op activeren en rehabiliteren, ook bij mensen met dementie.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl