Nieuwsbrief juni 2017


Beste lezer,

Het is bijna zomer. Tijd voor een update over de ontwikkelingen binnen de wereld van wonen, welzijn en zorg. In deze nieuwsbrief vertel ik je over een aantal projecten waar ik met veel plezier een bijdrage aan leverde. Daarnaast deel ik graag informatie over nieuwe ontwikkelingen en interessante rapportages.

Denk je dat deze nieuwsbrief ook voor anderen interessant is, stuur deze dan door. De ontvanger stelt dat ongetwijfeld op prijs, en ik zeker ook. Onderaan de nieuwsbrief vind je twee buttons om de nieuwsbrief snel te delen op Twitter of LinkedIn.

Ik wens je veel leesplezier. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter


Opdracht uitgelicht


De afgelopen maanden ondersteunde ik RIBW Fonteynenburg, een organisatie voor Beschermd Wonen in de regio Haaglanden, bij het opzetten van een nieuwe woonvoorziening in Ypenburg. Een tussenvoorziening tussen Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding.

Doorgroeien naar ambulante ondersteuning
Mijn ondersteuning bestond onder meer uit het vormgeven van de afspraken met de woningcorporatie en het intern aansturen van het proces. Dit resulteerde in:

  • een contract en samenwerkingsovereenkomst tussen de corporatie en Fonteynenburg,
  • een gedragen en uitgevoerd intern projectplan en
  • een proces dat leidt tot een optimale start.

Het mooie hieraan is dat een aantal mensen die toe waren aan een volgende stap in hun wooncarrière, maar nog niet toe zijn aan volledig ambulante ondersteuning, de kans krijgen om daar de komende tijd naar door te groeien.

Visie op Beschermd Wonen
De visie op Beschermd Wonen is dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig wonen met ambulante begeleiding op maat. Dit beschreef de Commissie Toekomst Beschermd Wonen eind 2015 ook in haar advies Van beschermd wonen naar een beschermd huis. Deze visie wordt breed nagestreefd. 

Van beschermd naar zelfstandig wonen
Het is een nieuwe vorm van wonen en begeleiding. De komende tijd wordt het verder opgezet. Is het een succes, dan volgen wellicht meer Beschermd Thuis locaties. Fonteynenburg heeft zich het doel gesteld dat de komende jaren een groot deel van de cliënten die nu in een Beschermd Wonen voorziening wonen, doorstromen naar Beschermd Thuis. En daarna naar een zelfstandige woning.

Daar word ik blij van!
Een van de nieuwe bewoners, die de afgelopen 18 jaar in diverse Beschermd Wonen locaties woonde, kan nu de stap maken naar beschermd thuis. Dat is waar we het voor doen, het optimaal ondersteunen van de zelfredzaamheid van mensen. Dat dit zo lukt, daar word ik heel blij van!

Wil je hier meer over weten, lees dan de flyer. Meer informatie over opdrachten waar ik aan werk vind je op mijn website.


Blog: Zo doen we dat, vast goed


De samenleving verandert, Jan Rotmans zegt hierover: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.

Zorg en zorgvastgoed worden op een andere manier gefinancierd en georganiseerd dan in het verleden. Maar vragen en behoeften van kwetsbare mensen blijven. Er is te veel zorg- en maatschappelijk vastgoed, terwijl dit vastgoed kan bijdragen aan oplossingen om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen.

Hierover ging mijn laatste blog. Hoe leuk is het dat dit blog in maart ook geplaatst is als column in het magazine Stedebouw & Architectuur met het thema Bouw en Zorg. Op de website van Stedebouw & Architectuur vind je meer informatie.Tweede inspiratieleerkring: Visie en sturing op langer thuis wonen


Vanaf 14 september t/m 30 november kun je een interactieve 4-daagse inspiratieleerkring volgen. De leerkring geeft meer inzicht en kennis over strategisch sturen en de afstemming tussen het wonen en het sociale domein.

Visie op langer thuis wonen
Samen met Netty van Triest van Platform31 begeleid ik de leerkring. Deze gaat in op de vraag hoe je als gemeente visie ontwikkelt op het langer thuis wonen op niveau van gemeente, wijk of dorpskern. Hoe partners in het netwerk daarbij een rol vervullen en hoe dit bijdraagt aan de gewenste vernieuwing. Het leertraject is bedoeld voor gemeentelijke projectleiders, beleidsontwikkelaars of strategen.

Aanmelden?
Deelname aan deze leerkring levert je onder meer een versnelling van het lokale proces en inspiratie voor vernieuwing in wonen, begeleiding en zorg. Interesse? Meld je dan meteen aan voor de inspiratieleerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’.


Eindcongres In voor zorg!


In voor zorg! was een transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS en Vilans. Het programma ondersteunde zorgorganisaties. Na ruim 7 jaar is In voor zorg! afgerond met een eindcongres in het Beatrixtheater in Utrecht. Ruim duizend bezoekers namen op 19 april afscheid van het programma. Volgens demissionair staatssecretaris Martin van Rijn legt In voor zorg! een stevige basis voor het voortduren van de samenwerking: “De langdurige zorg beter maken doe je met elkaar”.

Met veel plezier
Via In voor zorg! werkte ik met ontzettend veel plezier vanuit het ministerie van VWS als coach en secretaris in Zuid-Kennemerland bij de hervorming langdurige zorg. Naast welzijnsorganisaties ‘Ons Welzijn’ en ‘Koppel’ coachte ik gedurende anderhalf jaar ook drie zorgorganisaties (thuiszorg en GGZ).

Behoud van kennis
Een inhoudelijke omschrijving van deze projecten en andere projecten waar ik vanuit In Voor Zorg aan werk(te) en bijbehorende publicaties vind je op mijn website. Natuurlijk laten we de kennis en ervaringen uit de 433 afgeronde In voor zorg!-trajecten niet verloren gaan. Deze nieuwsbrief informeert je over het behoud van deze kennis en biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te blijven wisselen met collega’s uit de langdurige zorg.


Kennis delen


Hieronder vind je meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Interessante links

Minisymposium: Kennissessie Voor later
Op 3 juli organiseren de gemeente Utrecht en Stichting Woonz een minisymposium over ‘Utrecht. Voor Later’, een innovatief gemeentelijk lokaal platform voor senioren. De oorsprong van het platform ligt in het VNG programma ‘initiatie’. Het doel is om de steeds groter wordende groep 65+’ers te informeren over wonen (woonmogelijkheden), hulp en zorg en verwijst naar lokale oplossingen. Het platform 'Voor Later´ kan ook in andere gemeenten worden opgezet. Het programma en informatie om je aan te melden vind je op de website van Stichting Woonz.

EMIzine #5 | Zuid Inspireert 2017
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) organiseerde op 26 januari voor de derde maal ‘Zuid Inspireert’. Bijna 200 studenten vanuit meer dan 30 opleidingen van Hogeschool Rotterdam, presenteerden in het Nieuwe Luxor Theater de resultaten van de onderzoeken, projecten en stages die zij dit studiejaar uitvoerden onder begeleiding van docenten en praktijkpartners. Lees het verslag van deze dynamische en informatieve middag.

Doorbraak wooninitiatieventoeslag
Per Saldo heeft de laatste stap gezet voor de zogenoemde ‘wooninitiatieventoeslag’. Dit is belangrijk nieuws voor veel wooninitiatieven en hun bewoners: ‘Ook de huur voor de gemeenschappelijke ruimte mag uit de toeslag betaald worden, mits die ruimte onlosmakelijk verbonden is met het verlenen van zorg.’ Deze nieuwe regel geldt vanaf 1 januari 2017.

Handelingskader voor corporaties - Kennisplatform Corpovenista
Hoe kom je tot een goede, en waar nodig, begeleide huisvestingssituatie? Het Corpovenista-rapport ‘Zorgen Over Wonen‘ gaat in op deze vraag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbaren die over voldoende regelkracht beschikken om zelfstandig te wonen, maar snel een huis nodig hebben, en mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen.

Conferentie Doe de flex!
De conferentie ‘Doe de flex!’ op 30 maart in het Student Hotel in Den Haag ging over het nut en de noodzaak van het flexibeler maken van de woningmarkt. De stelling dat we toe zijn aan een meer flexibele woningmarkt, werd breed gedeeld.
Tijdens de workshops kwam de flexibilisering vanuit verschillende invalshoeken aan bod. Ook werd er pittig gediscussieerd over de vraag of flexibilisering niet onnodig doorschiet en maatschappelijke zekerheden ondermijnt. De uitkomsten van de conferentie vind je in dit verslag.

Platform31-publicatie: Werken met tijdelijke huurcontracten
Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk. Hiermee hebben woningcorporaties meer middelen in handen om te anticiperen op een flexibele woonvraag. Om de kansen van tijdelijke huurcontracten optimaal te benutten en om risico’s te mijden, maakte Platform31 een Beleidsmatig afwegingskader voor corporaties.

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg
De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ – van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt niet alleen een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van SMART afspraken over het langer thuis wonen. Het geeft ook tips over de richting van het proces, een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegen aan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Woningbehoefte van senioren in beeld
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ABF Research maakten voor maar liefst veertig regio’s factsheets die de woningvraag van 75-plussers in 2025 tonen. De demografische ontwikkeling heeft gevolgen voor de woningvraag van ouderen in de sociale huursector. Lees de veertig regionale factsheets die laten zien wat er verandert gedurende de periode 2015-2025.

Ramingsmodel Wonen met Zorg
Het Tympaan Instituut heeft voor de provincie Zuid-Holland een update gemaakt van het Ramingsmodel Wonen met Zorg. Dit model geeft een prognose van het aantal ouderen dat behoefte heeft aan wonen met zorg. Met behulp van een interactief dashboard pas je een aantal parameters in het model zelf aan, zodat je ziet hoe jouw regio er voor staat.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl