Platform31 publicatie Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In deze publicatie van Platform31, die ik samen met Netty van Triest en Hilda Kooistra schreef, doen we een verkenning naar de uitstroom in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We nemen de praktijk in 7 gemeenten onder de loep.

Inleiding:
Steeds vaker klinkt de klacht dat GGZ-doelgroepen moeilijk aan een sociale huurwoning kunnen komen. Hierdoor zou de doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang onder druk staan. Over het wel of niet aanwezig zijn van wachtlijsten en de redenen hiervoor, wordt verschillend gedacht. Het blijkt lastig te zijn om landelijk een duidelijk ramingscijfer op tafel te krijgen. Ook blijkt het wachtlijstvraagstuk niet alleen een huisvestingsvraagstuk te zijn, maar ook een vraag naar vitale condities die het zelfstandig wonen van deze groepen dienen te ondersteunen.

Het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (directie Maatschappelijke Ondersteuning) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Woningmarkt), hebben Platform31 gevraagd het vraagstuk van doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang teverkennen. Met deze (kwalitatieve) studie wordt de praktijk in zeven gemeenten beschreven. In deze gemeenten is gesproken met vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-zorgaanbieders en woningcorporaties.

Wij hopen dat de studie dit inzicht biedt. De uitkomsten van de studie worden tevens gebruikt als input voor een experiment ‘GGZ-wonen in de wijk’ dat Platform31 in het najaar start.

Contact
Auguste Renoirrade 16
2907 MR
Capelle a/d IJssel
        
Telefoon
06-21869955
   
E-mail
mail@guidoderuiter.nl